iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, May 28, 2016

Tiên Quốc Đại ĐếMột cường giả tu "Đế Vương chi đạo" buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn.

Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!" Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Tác giả: Quan Kỳ
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
Trạng thái: Full

No comments:

-->